UTBILDNING

Utbildningen Nät-och Säkerhetstekniker är framför allt en praktisk linje, som ska skapa duktiga tekniker inom datakommunikation på arbetsmarknaden. Utbildningen är starkt fokuserad mot datakommunikation och datasäkerhet.

En specialist behöver en viss del generell IT-kunskap för att kunna arbeta effektivt tillsammans med andra typer av tekniker och för att kunna sätta sig in i problem som t. ex. slutanvändare kan tänkas ha. Därför ingår också kurser som går igenom bl.a. användarhårdvara, serverbaserade tjänster och det allt större området virtualisering. Detta sistnämnda område är tekniskt mycket komplext och kraven på effektiv och säker kommunikation i systemen är höga.

Målet med utbildning är att den studerande skall kunna designa, bygga, felsöka, övervaka och säkra upp olika typer av nätverk. l utbildning arbetas teoretiskt och praktisk med olika scenarion och används både virtuell och fysisk hårdvara. Alla delkurserna utom Virtualised Networks and Storage Solutions är certifieringsinriktade.

Efter genomgången utbildning skall den studerande ha kompetenser för att kunna arbeta som kommunikationstekniker, kommunikationskonsult, säkerhetstekniker, lT-strateg,

lT-koordinator, system- och Nätverksdesigner, ISP-tekniker, nätverkstekniker, PC-samordnare, PC-tekniker, samt inom support och utbildning.

Malmö 2013-06-07

Advanced Vocational Education of Computer and Network Security Technician,

400 points

After completing the program, students will have the skills to:

- design and work with different communication solutions, for small, medium and bigger enterprises, and for municipalities, county councils and various organizations

- plan and build an IT platform for companies and organizations

- work with different design and analyzes

- debug scenarios and it-equipment

- work with related analyzes and tests

- be able to make recommendations concerning equipment and security solutions

- configure, analyze and optimize various server services, in Windows and VMWare environment. .

- work with the support of hardware and software related problems

- Working with security issues, configuration, planning and implementation of security

- working with theoretical and practical knowhow and be able to use a large number of standardized protocols and proprietary protocols in the TCP/IP stack

- work with different virtual solutions (concerning both hardware and software)

- be certified individually or within a short time after the end of training, for CompTIA A + and Security +

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen inriktning Nät- och säkerhetstekniker ,

400 poäng

Efter avslutad utbildning skall den studerande ha kompetenser för att: :

- designa och arbeta med olika kommunikationslösningar, både för mindre, medelstora och stora företag, samt i kommuner, landsting och olika organisationer

- beskriva och arbeta utefter företags och organisationers uppbyggnad och IT plattform

- göra olika design- och situationsanalyser

- felsöka scenarion och utrustning

- kunna göra säkerhetsrelaterade analyser och tester

- kunna göra rekommendationer av utrustning och säkerhetslösningar

- konfigurera, analysera och optimera olika servertjänster, bl a i Windows och VMWare- miljö.

- arbeta med support av hårdvaru- och mjukvarurelaterade problem

- arbeta med säkerhetsrelaterade frågor, konfiguration-, planerings- och implementation av säkerhetslösningar

- teoretiskt och praktisk känna till och kunna använda ett stort antal standardiserade protokoll och proprietära protokoll i TCP/IP stacken

- arbeta med olika virtuella lösningar (både hård- och mjukvarumässigt)

- ha certifierat sig eller inom en kortare tid efter utbildningens slut, kunna certifieras i t.ex CompTIA A+ och Security+Malmö 2013-06-07